Đảng bộ xã Kỳ Hải tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và trao huy hiệu Đảng cho các Đảng viên.
04/10/2022 05:39
   
Đảng bộ xã Kỳ Hải tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và trao huy hiệu Đảng cho các Đảng viên.
Chiều ngày 03/10/2011, Đảng bộ xã Kỳ Hải đã tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII của Đảng và và trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9 năm 2022. Tham dự Hội nghị, có đồng chí Lê Văn Trọng – UVBTV , Trưởng ban Tuyên Giáo-Dân vận huyện ủy Kỳ Anh; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Minh - HUV - phó Ban Tuyên Giáo - Dân Vận huyện uỷ và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

Khai mạc Hội nghị chủ trì đề nghị các đại biểu dự hội nghị cần nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm đưa nhanh các chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, đổi mới của Đảng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Văn Trọng – UVBTV Huyện uỷ, Trưởng ban Tuyên Giáo-Dân vận huyện ủy Kỳ Anh trực tiếp truyền đạt những nội dung cốt lõi, quan trọng của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, gồm: Nghị quyết số 18 về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” ; Nghị quyết số 19 về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ”; Nghị quyết số 20 “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới” ; Nghị quyết số 21 “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Thông qua hội nghị nhằm giúp mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Từ đó làm cơ sở để xây dựng chương trình hành động, đưa nghị quyết vào cuộc sống, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân…

Cũng tại Hội nghị đồng chí Lê Văn Trọng và các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy đã trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9 năm 2022 cho 03 đảng viên. Trong đó 75 tuổi đảng 01 đồng chí, 55 tuổi đảng 01 đồng chí và 45 tuổi đảng 01 đồng chí.

Kết luận hội nghị, đồng chí Võ Sỹ Duyệt – Bí thư Đảng ủy đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, học tập và thống nhất cao với các Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy. Đồng chí đề nghị sau hội nghị này các cấp ủy  và các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, học tập, tuyên truyền sâu rộng những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi, nhất là những vấn đề mới, lĩnh vực trọng yếu như: Quản lý và sử dụng đất đai, nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phát triển kinh tế tập thể, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Phạm Thị Trinh - VP Đảng ủy xã

 Người đang truy cập: 34
 Tổng số truy cập: 2372594