Tình hình kinh tế xã hội và đầu tư phát triển xã Kỳ Hải:

Năm 2018 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015- 2020 và kế hoạch 5 năm hội đồng nhân dân xã khóa 19 nhiệm kỳ 2016- 2021 Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - chính trị - xã hội trong điều kiện có nhiều thuận lợi, quốc phòng an ninh luôn được giữ vững, các chỉ tiêu kinh tế luôn được phát triển tốt, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới mức quy định, thu nhập GDP, bình quân đầu người được ổn định và có chiều hướng đi lên.

Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên và tạo các điều kiện thuận lợi của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền huyện kỳ Anh ưu tiên cho xã Kỳ Hải trong những năm qua. Bên cạnh đó với quyết tâm, trách nhiệm cao của Đảng ủy - HĐND - UBND xã đã tập trung lảnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt và kịp thời nên các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018 phát triển ổn định, đời sống an sinh xã hội, quốc phòng - an nình được giữ vững. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

1. Sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp.

1.1.  Trồng trọt.

Diện tích lúa gieo cấy cả năm : 377 ha năng suất bình quân 51 tạ/ha sản lượng đạt 1.923 tấn tăng 386 tấn so với năm 2017,  đạt 115% so với kế hoạch. Giá trị đạt: 12,5 tỷ đồng.

Diện tích lạc: 37,05ha đạt 67,9% kế hoạch, năng suất bình quân: 24 tạ/ha, Sản lượng: 88,9 tấn, tăng 6,9 tấn so với cùng kỳ năm 2017, đạt 94,85% kế hoạch, giá trị đạt: 1,6 tỷ đồng.

Diện tích khoai lang: 27,3ha đạt 82,2% kế hoạch, năng suất bình quân 70 tạ/ha, Sản lượng: 191,1 tấn, tăng 29,1 tấn so với cùng kỳ 2017, giá trị  đạt: 1,146 tỷ đồng.

Diện tích rau màu 56 ha, năng suất bình quân 45 tạ/ha, sản lượng  đạt 252 tấn, giá trị đạt: 1,26 tỷ đồng.

1.2 Chăn nuôi.

Trong năm làm tốt công tác tiêm phòng cho đàn gia súc theo chỉ tiêu được giao nên không có dịch bệnh xẩy ra trên địa bàn. Tổng đàn trâu bò 517 con, lợn 2.042 con, gia cầm 56.000 con, đàn chó 1.400 con

Tổ chức tiêm phòng trong năm 2018 cho đàn gia súc, kết quả cụ thể: Tiêm dại cho đàn chó đạt 100%, Tiêm phòng 2 đợt  gồm 2 mũi tụ huyết trùng và LMLM cho trâu, bò (thuộc diện phải tiêm) đạt 90 % (Số trâu, bò không tiêm là đang có chửa hoặc bê nghé còn nhỏ).

1.3 Nuôi trồng thủy sản.

Tổng diện tích nuôi trồng cả năm 221 ha, lượng tôm giống thả 17,714 triệu con. Sản lượng đạt trong năm 2018 là: tôm 82,04 tấn, cua 5,0 tấn, cá 7 tấn,  rau câu 150 tấn. Giá trị :  11.700 triệu đồng.

Trong đó: Vụ xuân Diện tích nuôi tôm 141 ha đạt 100% kế hoach, số lượng tôm giống thả 14,7  triệu con, trong đó tôm sú 4,9 triệu con, tôm thẻ chân trắng 9,8 triệu con. Hơn 7,2 vạn cua, cá các loại hơn 6,3 vạn con. Vụ hè thu diện tích nuôi thả giảm 40% với lý do thông báo sẽ cải tạo nâng cấp khu nuôi trồng thủy sản Bắc Sơn Hải và Bắc Hải.

1.4 Cây lâm nghiệp.

Trång míi v­ên hé và tËp thÓ 20.540 c©y c¸c lo¹i (cây chuổi ngọc 17.500 cây), qu¶n lý tèt 14,679 ha rõng c©y ch¾n sãng được qu¶n lý và phát triển tốt.

2. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ.

Hiện nay trên địa bàn xã có 10 Doanh nghiệp, 05 HTX và 13 tổ hợp tác đã được thành lập và đi vào hoạt động. Trong đó hoạt động ổn định và có hiệu quả là 7 doanh nghiệp đã  giải quyết công việc làm cho 40 lao động thường xuyên. Ngoài ra còn có 183 hộ tiểu thủ công nghiệp nhỏ lẻ như: Sản xuất bánh tráng, làm mộc, xây dựng,  xay xát, cơ khí, may mặc, nấu rượu, hàng tạp hóa, vật tư nông nghiệp v.v.. Những loại hình sản xuất này doanh thu năm 2018 ước đạt 56,644 tỷ đồng góp phần quan trọng nhằm thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương và giải quyết việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn, còn làm thay đổi về cơ bản đời sống của nhân dân lao động, tăng thu nhập.

3. Văn hoá xã hội.

3.1 Giáo dục và dạy nghề.

- Cả ba cấp học hoàn thµnh tèt nhiÖm vô n¨m häc 2017-2018.

- Trường THCS 100% häc sinh tèt nghiÖp, cã 13 em häc sinh giái huyÖn.

- Tr­êng tiÓu häc cã 128 em häc sinh hoµn thµnh xuÊt s¾c, còn lại các em hoµn thµnh tèt nhiÖm vô c¸c m«n häc, đạt 100% tỷ lệ phổ cập giáo dục bậc học và không có học sinh ở lại hoặc bỏ học giữa chừng, gi÷ v÷ng tr­êng chuÈn quèc gia mức độ một.

- Trường mầm non hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, tỷ lệ huy động trẻ đến trường đúng độ tuổi đạt 100%, độ tuổi đi nhà trẻ đạt 35%, trường giữ vững trường chuẩn quốc gia giai đoạn 1 và giữ vững đơn vị văn hóa cấp huyện.

- Xây dựng và thực hiện đề án sáp nhập trường trung học cơ sở và trường tiểu học thành trường tiểu học và trung học cơ sở Kỳ Hải trước khi khai giảng năm học mới và từng bước đi vào ổn định đạt hiệu quả tốt.

3.2 Y tế, dân số KHHGĐ.

- Chất lượng khám chữa bệnh đã được cải thiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị tiếp tục được tăng cường. Khám cho 2.627 ng­êi. Trong ®ã kh¸m b¶o hiÓm y tÕ 1.147 ng­êi, khám đông y 762, điÒu trÞ t¹i tr¹m lµ 36 ng­êi, ®iÒu trÞ ngo¹i tró lµ 1.235 ng­êi, sè chuyÓn viÖn lµ 74 ng­êi.

- TrÎ trong ®é tuæi ®­îc tiªm chñng ®Çy ®ñ, ®óng quy ®Þnh. Cho uèng vitamin A 477 ch¸u tõ 6 ®Õn 60 th¸ng ®¹t 100%. Tû lÖ trÎ suy dinh d­ìng 12,64%.

- Trong 11tháng : Số trẻ sơ sinh 74 cháu tỷ lệ tăng tự nhiên 13,56%0, trong đó sinh con thứ 3 trở lên 19 cháu chiếm tỷ lệ 25,67%  tăng so với năm 2017 là 1,02%, ( Thôn có số mẹ sinh con thứ 3 cao là Thượng Hải 7 cháu ).

Có 48 chị đặt vòng tránh thai đạt tỷ lệ 80% so với chỉ tiêu.

3.3 Văn hoá thông tin, thể thao.

- 5/5 thôn tổ chức hái hoa đón xuân vào đêm 30 tết (do Đoàn TN, Hội CCB, Hội LHPN và Hội người cao tuổi)  chào cờ vào sáng 01 tết, tổ chức thắp hương Đài tưởng niệm liệt sỹ ở xã và đài tưởng niệm ở thôn Bắc Sơn Hải.

- 4/5 thôn tổ chức hội diễn văn nghệ đầu xuân và vào tối 03, 04 tết, tổ chức mừng thọ cho các cụ cao tuổi tại nhà văn hóa các thôn vào sáng 04 tết.

- Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức rầm rộ phục vụ, đảm bảo nhu cầu của nhân dân trên địa bàn xã và các thôn, 4/5 thôn đã tổ chức giải bóng chuyền các tổ tự quản, giao hữu bóng chuyền giữa con em xa quê về ăn tết với các tổ chức, 3/5 thôn tổ chức trò chơi dân gian mừng Xuân như: Ném vòng cổ chai, quay số trúng thưởng...

Tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và địa phương. Tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện, các đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của đất nước, của Tỉnh, của Huyện và của xã . Tuyên truyền xây dựng Nông thôn mới, xây dựng vườn mẫu, Khu dân cư kiểu mẫu, chỉnh trang vườn hộ, các tuyến đường mẫu. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”.  Tổ chức hội nghị liên tịch để tuyên truyền, giải thích cho cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và toàn thể nhân dân hiểu rõ đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt: Vân đồn, Bắc Vân Phong Phú Quốc và quán triệt công điện số 04-CĐ/HU của Ban thường vụ Huyện ủy ngày 12/6/2018.

Bên cạnh đó bằng hình thức tuyên truyền trực quan, đã làm được 25 khẩu hiệu pa nô ap pích phục vụ NTM, 100 câu khẩu hiệu, băng rôn treo qua các tuyến đường và tại cơ quan, công sở Mừng Đảng - Mừng xuân Mậu Tuất, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, ngày thành lập các tổ chức Hội.

Các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức sôi nổi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân như: Giao lưu bóng đá, bóng chuyền ở các thôn chào mừng Xuân Mậu Tuất 2018, tham gia và đạt giải nhì cá nhân chạy việt giã tại huyện, giải bóng đá Nữ toàn xã nhân dịp Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3, tham gia giải kéo co tại huyện nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3 đạt giải nhì, tham gia giải bóng chuyền VPUB tại xã Kỳ Xuân, Tham gia Hội thi Dân ca, ví dặm cụm, được chọn 01 tiết mục tham gia liên hoan tại Huyện đạt giải A, đạt giải 3 tập thể, đoàn Thanh niên tham gia hội thi tìm hiểu An toàn giao thông đạt giải ba, Thi hòa giải viên cơ sở giỏi đạt giải ba, Thi cán bộ kiểm tra giỏi, thi viết báo tường của Hội CCB, tham gia hội thi tập dưỡng sinh của hội Cao tuổi…

- Thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục trong năm ủy ban nhân dân xã đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định 89, 281 về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập suốt đời hoạt động có hiêụ quả, 5/5 thôn và nhiều  dòng họ trên địa bàn xã đã thành lập quỵ khuyến học, khuyến tài và đã trích thưởng động viên kịp thời con em có thành trong học tập và đậu vào các trường đại học, cao đẳng, học sinh giỏi các cấp.

Phúc tra làng văn hóa 4/5 thôn được công nhận giữ vững  làng văn hóa.

4. Hạ tầng kỷ thuật và môi trường .

4.1. Hạ tầng kỹ thuật.

Nạo vét hai đợt 31 km kênh mương nội đồng với khối lượng đào đắp 2.890 mét khối.

Nhận 160,7 tấn xi măng để làm đường trục thôn, ngõ xóm và mương nội đồng .

Tổng số đường bê tông làm mới trong năm là 415 mét đường trục thôn, 793 m ngõ xóm ( Nam Hải 280 mét, Trung Hải 423 mét, Bắc Hải 90 mét), mương nội đồng kết hợp với rãnh thoát nước hai bên đường 243 mét.

Tu sữa mương tiêu thoát nước nội đồng ở thôn Bắc Hải 50 mét.Hoàn thành xây dựng khu vui chơi giải trí người già trẻ em khu vực ủy ban xã.

Các thôn khắc phục đảm bảo an toàn hành lang giao thông nông thôn, hành lang lưới điện.

Lắp đặt hệ thống nước sạch vào ba cơ quan ( UBND, 2 trường, tram y tế)

Xây dựng trạm loa truyền thanh không dây, lợp lại mái nhà và nhà xe trạm y tế, sữa chữa mái nhà ủy ban xã, tổ chức thi công nhà hiệu bộ hai tầng trường tiểu học hiện nay gần hoàn thành, giải phóng mặt bằng đường đấu nối vào khu đô thị Kỳ Ninh - Thị Xã Kỳ Anh ( Phần nền và mặt đường đã thi công thông tuyến do Sở GTVT tỉnh làm chủ đầu tư ). Hoàn thành ba cổng chào của ba thôn, Đổ đường cấp phối tuyến đường nội đồng từ Thượng Hải về sân bóng Bắc Hải dài 738 mét, thôn Trung Hải 470 mét và đắp mới đường nội đồng ở thôn Trung Hải 200 mét.

Bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công  dự án khu nuôi trồng thủy sản Bắc Sơn Hải và Bắc Hải.

Lát gạch rantezoo sân trường tiểu học diện tích 1.683 m 2 , tu sữa lại mái trường 2 tầng THCS, công trình vệ sinh và hàng rào.

Tiếp tục giải phóng mặt bằng, nầng đất nền và xây ranh thoát nước đường trục liên  xã Thượng Hải đi Kỳ Thư với chiều dài 929 mét.

Hoàn thành quy hoạch khu dân cư Đồng Đưng làm mới 6 cống và 03 tuyến đường ngang có chiều dài 75 mét và thực hiện quy hoạch khu dân cư vùng Khe ở thôn Nam Hải.

4.2. Tài nguyên môi trường.

Trong năm làm hồ sơ đề nghị UBND huyện cấp phép xây dựng cho 20 hộ.

- Tổ chức đấu giá đất: 01 đợt 2 lô đất với diện tích: 500 m 2 dọc  tuyến 1 đường nguyễn Thị Bích Châu.

- Tiến hành thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cũ 8 GCNQSD đất và đã đổi được 8 GCNQSD đất và giao cho nhân dân.

- Cấp đổi, cấp lại 9 hộ mất giây chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Làm thủ tục chuyển nhượng QSD đất cho 45 hộ.

- Kiểm tra thực tế diện tích của 43 hộ sai sót diện tích sau đo đạc để cấp bìa đỏ cho nhân dân nay đã làm thủ tục cấp đổi 43  hộ (6 đợt).

- Làm thủ tục cấp đất nông nghiệp cho 21 hộ đang hoàn thiện hồ sơ trình phòng tài nguyên môi trường còn 13 hộ đang xây dựng hồ sơ.

- Chuyển mục đích sử dụng cho 9 hộ, thừa kế 6 hộ.

- Triển khai thực hiện chủ trương của ủy ban nhân dân tĩnh theo quyết định 2.443 về việc xét duyệt và công nhân lại diện tích đất vườn, gắn liền với đất ở có nguồn gốc trước ngày 18 tháng 12 năm 1980.

- HTX môi trường thực hiện tốt việc thu gom rác thải, nhân dân tổ chức tổng dọn vệ sinh tốt theo từng đợt phát động đột xuất và thường xuyên, tuyên truyền nhân dân thực hiện phân loại rác thải.

5. Xây dựng nông thôn mới:

Hoàn thành khu vui chơi giải trí người già và trẻ em, làm mới ba cổng chào ở ba thôn, xây 1,4 km rãnh thoát trong khu dân cư,1,6 km bồn hoa dọc các tuyến đường trục thôn và ngõ xóm, láng xin măng  5.080 mét lề hai bên đường, tạo cảnh quan trong khuôn viên nhà văn hóa các thôn, trường, trạm, ủy ban xã. Đổ 500 cọc bê tông hộ trợ cho 38 hộ làm hàng rảo vườn hộ và 32 hộ dân xây tường rào. Treo bổ sung 85 biển quảng cáo và một số biển hạn chế trọng tải trên các tuyến đường.

Tổ chức lễ phát động cuộc thi “ Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, vườn mẫu lần thứ hai năm 2018”.

- Năm 2018 tiếp tục phấn đấu xây dựng thành công 02 khu dân cư kiểu mẫu ( Bắc Hải và Bắc Sơn Hải). Ban Chỉ đạo, ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên mỗi người phụ trách một tiêu chí, lập đường găng thực hiện, đồng thời bổ sung các loại hồ sơ, đầu tư kinh phí để các tiêu chí đạt một cách bền vững;

Qua rà soát của ban chỉ đạo, ban quản lý xã cuối năm 2018 đối chiếu theo Quyết định 05 của UBND tỉnh xã đã đạt 18/20 tiêu chí nông thôn mới .

Còn 02Tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí số 2: Giao thông; Tiêu chí 20: khu dân cư mẫu, vườn mẫu.

- Công tác xây dựng mô hình phát triển kinh tế: Duy trì 05 HTX, 04 mô hình kinh tế và 03 THT hoạt động có hiệu quả.

- Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc 02 thôn Bắc Hải và Bắc Sơn Hải hoàn thành các hạng mục của khu dân cư kiểu mẫu để đề nghị huyện, tỉnh về đánh giá và thôn Nam Hải bổ sung các hạng mục khu dân cư mẫu để giữ vững. Đăng ký tham gia dự thi cấp huyện 1 khu mẫu, 2 vườn mẫu.

+ Vẽ sơ đồ quy hoạch vườn hộ trên toàn xã 880 vườn đạt 80%

- Trong năm đã tổ chức thành công 06 vườn ươm gồm: thôn Bắc Sơn Hải, Trung Hải, Thượng Hải, Bắc Hải, Đoàn thanh niên và  công đoàn ủy ban xã.

- Giải ngân hỗ trợ 01 mô hình nuôi vịt 1.000 con/lứa tổng tiền 10.000.000 đồng.

* Tổng huy động nguồn vốn và giải ngân vốn năm 2018.

Tổng vốn huy động là 7.976,57 triệu đồng.

*Trong đó:

- Ngân sách trung ương 539,4 triệu đồng, ngân sách huyện 800 triệu đồng, ngân sách xã 2.407 triệu đồng, nguồn vốn các doanh nghiệp tự huy động 2.400 triệu đồng.

- Nhân dân đóng góp theo quy chế dân chủ sơ sở: 1.293,3 triệu đồng .

- Vốn huy động Nhân dân đóng góp (tự nguyện) 537,17 triệu  đồng.

+ Hiến đất được 2415m 2 quy thành tiền 362,25triệu đồng

+ Hiến 4577 cây quy thành tiền 45,77 triệu đồng

+ 50 m hàng rào và chuồng bò quy thành tiền 28,5 triệu đồng

+ 671 ngày công đóng góp quy thành tiền 100,65 triệu đồng

  1. Thực hiện chính sách xã hội và quản lý chính quyền.

6.1 Công tác chính sách xã hội

UBND xã đã chỉ đạo các ban, ngành, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch thăm hỏi, tặng quà cho đối tượng chính sách, quan tâm giúp đỡ các đối tượng chính sách, vận động nhiều hình thức giúp đỡ các gia đình nghèo, người già không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, lang thang. để mọi người, mọi gia đình đều được đón Tết, mừng Xuân, cụ thể như sau:

Cấp phát hàng, tiền cứu trợ trong dịp tết nguyên đán đảm bảo đúng đối tượng. Ngoài quà của TW tặng cho các gia đình chính sách,  người có công, thân nhân liệt sỹ các tổ chức cấp trên 65,6 triệu đồng, 108 suất quà bằng hiện vật. Địa phương đã huy động các nguồn quà của các nhà hảo tâm, vận động nhân dân ủng hộ tặng 361 suất quà trị giá 90,4 triệu đồng cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ neo đơn, trẻ tàn tật, người cao tuổi.

Chi trả trợ cấp cho các đối tượng người có công đầy đủ, đúng quy định.

Lập danh sách điều dưỡng cho các đối tượng theo công văn hướng dẫn.

Thu và giải quyết 9 bộ hồ sơ mai táng phí.

Thu và giải quyết một bộ khuyết tật nặng, 02 bộ hồ sơ nâng lên đối tượng đặc biệt nặng, 8 bộ hồ sơ người cao tuổi.

Làm hồ sơ cho 02 đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quyết định 62.

Cấp phát thẻ bảo hiểm cho các đối tượng người có công, hộ nghèo, cận nghèo.

Vận động hơn 1.100 người mua thẻ Bảo hiểm y tế, tồng số người dân có thẻ BHYT 3.335 thẻ đạt tỷ lệ 91 %.

Hoàn thành điều tra, rà soát và phê duyệt của huyện về hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019. Tổng số hộ nghèo: 129 hộ/1.245 hộ chiếm tỷ lệ 10,39% theo đa chiều, trừ hỗ bảo trợ 75 hộ, tỷ lệ hộ nghèo còn lại 4,6%. Hộ cận nghèo: 77 hộ/1.245 hộ chiếm tỷ lệ 6,18%. Số gia đình văn hóa 1.153 hộ đạt 94,8%; gia đình thể thao 577 hộ đạt 47,4%.

Vận động quỹ vì người nghèo năm 2018 từ các tổ chức, đơn vị và nhân dân được số tiền 32.072.000 đồng. (Cụ thể thôn Bắc Hải 3.800.000 đồng; Bắc Sơn Hải 4.600.000 đồng; Nam Hải 5.335.000 đồng; Thượng Hải 4.700.000 đồng; Trung Hải 3.790.000 đồng; trường mầm non 2.455.000 đồng; Y tế 898.000 đồng; Trường tiểu học 6.494.000 đồng).

Quỹ con giống bê nghé do tập đoàn Vingroup tài trợ  đến thời điểm hiện tại đã bàn giao thế hệ thứ hai có 27 con, trong đó đã bàn giao 17 con, còn lại 10 con. Thế hệ thứ 3 đã thu hồi 01 con. Tổng dư quỹ con giống tại ban quản lý xã là 11 con tương đương 121.000.000 đồng; hiện còn 5 hộ chưa thu hồi được nguồn vốn về tại ban quản lý do hoàn cảnh khó khăn, gặp rủi ro, hoạn nạn.

6.2Tư pháp, xây dựng chính quyền:

- Công tác tư pháp, hộ tịch.

Năm 2018 đã khai sinh 122 đối tượng, khai tử 28 đối tượng, kết hôn 24 đôi, xác nhận tình trạng hôn nhân 29 người. Chứng thực 3.650 bản sao, số tiền thu từ công tác chứng thực bản sao là 9.059.000 đồng.

Số tiền đóng góp 50 viên gạch hồng để xây dựng, tu sửa đài tượng niệm của thanh niên đến đăng ký kết hôn và xin giấy giới thiệu đăng ký kết hôn năm 2017 chuyển qua là 3.600.000 đồng.  Năm 2018 thu được 5.300.000 đồng. Đến thời điểm này tổng số tiền còn tại quỹ là 8.900.000 đồng.

Công tác hòa giải ở các thôn tổ chức hòa giải kịp thời ngay tại cơ sở, do vậy không có đơn thư khiếu kiện vượt cấp.

Tổng số đơn thư trong năm có 07 đơn (trong đó có 04 đơn về lĩnh vực đất đai,01 đơn về lĩnh vực điện lực, 01 đơn về lĩnh vực trả lại mặt bằng thuê đất, 01 đơn về lĩnh vực nhà máy gạch không nung), các đơn thư kiến nghị trên UBND xã phối hợp với các ban ngành địa phương  đã giải quyết dứt điểm.

C«ng t¸c qu¶n lý ®iÒu hµnh cña UBND x·.

- UBND x· tiÕp tôc ®æi míi trong qu¶n lý ®iÒu hµnh, duy tr× th­êng xuyªn chÕ ®é giao ban, ph©n c«ng c¸n bé chØ ®¹o b¸m s¸t c¬ së, n¾m b¾t t×nh h×nh ®Ó kÞp thêi tham m­u cho UBND cã biÖn ph¸p gi¶i quyÕt. Ban hµnh c¸c v¨n b¶n ®óng quy tr×nh thñ tôc.

- Làm hồ sơ đề nghị xếp lương cho các chức danh Chủ tịch MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN, Bí thư đoàn Thanh niên.

-Xây dựng đề án thực hiện nghị quyết 18 của BCH Trung ương Đảng về sắp xếp tinh giản bộ máy biến chế.

- Làm việc với đoàn kiểm tra của Tỉnh về công tác cải cách hành chính.

- Đưa dịch vụ công điện tử vào hoạt động, các cán bộ, công chức cơ bản thực hiện tốt: Năm 2018 tiếp nhận và xử lý trên dịch vụ công điện tử 931 hồ sơ, văn bản triển khai thực hiện hoàn thành trên 95% trong đó đúng hạn đạt trên 90%.

- Duy tr× tèt chÕ ®é giao dÞch Mét cöa, mét cöa liªn th«ng, gi¶i quyÕt kÞp thêi cho mäi ng­êi d©n khi ®Õn giao dÞch, kh«ng g©y phiÒn hµ cho nh©n d©n ®­îc nh©n d©n ®ång t×nh ñng hé, chÊp hµnh nghiªm tóc thêi gian, chÕ ®é lµm viÖc. Thông báo đầy đủ các chủ trương, kế hoạch xuống tận nhân dân thực hiện duy trì tốt chế độ giao ban tuần, tháng, quý. 11 tháng thu lệ phí giao dịch tại một cửa số tiền 30.871.000 đồng.

- Qua bình xét đánh giá chất lượng cán bộ công chức cuối năm kết quả 07 cán bộ công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,  22 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ.  Riêng Bí thư, Phó bí thư, Phó chủ tịch HĐND và chủ tịch UBND, Phó chủ tịch UBND do cấp huyện tổ chức đánh giá, xếp loại.

- UBND xã đề nghị đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cấp tỉnh.

6.3 .Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể.

Mặt trận tổ quốc, Hội CCB, Hội liên hiệp phụ Nữ, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên, Công đoàn cơ sở, Hội người cao tuổi trong năm tổ chức nào cũng làm tốt công tác truyên truyền vận động giáo dục đoàn viên hội viên của tổ chức mình thực hiện tốt chủ trương chính sách của đảng, pháp luật nhà nước, nội quy, quy chế của địa phương, nhiệm vụ  của tổ chức mình, không có hội viên nào vi phạm pháp luật.

Đặc biệt các tổ chức đoàn thể trong khối mặt trận đã vận động  đoàn viên, hội viên của tổ chức mình tích cực hưởng ứng trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và phong trào hiến đất, hiến cây, hiến công trình để xây dựng nông thôn mới.

Mặt trận tổ quốc, hội liên hiệp phụ nữ, đoàn thanh niên đã tổ chức bầu bổ sung người đứng đầu của tổ chức mình đúng quy trình, đúng định hướng và công khai minh bạch.

Hội nông dân tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2018 – 2023 thành công tố đẹp.

Hội cựu giáo chức đã tổ chức cho hội viên đi thăm quan du lịch ở chùa Bái Đính để động viên tinh thần của hội viên .

Kết quả bình xét cuối năm 2018 của hội đồng thi đua khen thưởng huyện thì Mặt trận tổ quốc và tất cả các tổ chức đoàn thể điều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và là tốp dẫn đầu của huyện.

7. Quân s ự địa phương - A n ninh

*C«ng t¸c Quèc phßng :

- Đầu năm ban chỉ huy quân sự đã tham mưu cho UBND xã kiện toàn lại hội đồng nghĩa vụ quân sự xã năm 2018.Lên kế hoạch trực SSCĐ để bảo vệ trước, trong  và sau tết nguyên đán, và các ngày lễ, ngày kỷ niệm  trong năm.Tham gia lễ ra quân huấn luyện ở Ban chỉ huy quân sự huyện quân số đảm bảo đầy đủ được huyện biểu dương khen ngợi.

- Tổ chức huấn luyện chiến đấu dân quân: tổng số học chính trị 2 ngày với 215 đồng chí, tổ chức huấn luyện quân số theo biên chế : 86 đồng chí. Kết quả huấn luyện chiến đấu Dân quân và hội thao tại xã đạt giải nhất cụm 3.

- Tổ chức giáo dục chính trị cho đối tượng 4 thuộc Huyện quản lý có 13 đồng chí ở trường tiểu học và trung học cơ sở. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng 3 có 01 đồng chí. Đào tạo Sỹ quan dự bị có 01 đồng chí.

`        - Liên hoan gặp mặt tiễn chân thanh niên lên đường nhập ngũ có 03 đồng chí  và đón quân nhân hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương 03 đồng chí

- Huấn luyện DBĐV ở tỉnh có 04 đồng chí tham gia gồm:( Sỹ quan dự bị: 02 đồng chí; Hạ sỹ quan binh sỹ: 02 đồng chí).

-Tham gia huấn luyện  diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh  có 04 đồng chí kết quả hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Đăng ký nghĩa vụ quân sự ở độ tuổi 17  có 30/30 đồng chí đến  đăng ký.

Tổng số công dân trong độ tuổi 18- 27 tuổi toàn xã có: 162 đồng chí( Đảng viên 02 Đ/c; Đoàn viên: 160 Đ/c).

-Tổ chøc s¬ kh¸m tuyÓn nghÜa vô qu©n sù năm 2019 có 47 đồng chí, kết quả Loại 1: 5 Đ/c; loại 2: 14 Đ/c; loại 3: 9 Đ/c; Loại 4,5,6:19 Đ/c. Danh sách thanh niên khám tại huyện 25 đồng chí( Trong đó nghĩa vụ quân sự: 23 Đ/c; Nghĩa vụ công an: 02 Đ/c). Kết quả trúng tuyển 08 đồng chí(trong đó loại 1 : 01 đồng chí, loại 2 : 07 đồng chí)

Trong quý II năm 2018 xuất kho nộp về  Ban CHQS huyện 02 khẩu súng trường CKC theo quyết định của huyện.

Xét duyệt hồ sơ theo quyết định 49/ CP trong năm 2018 có 56 đối tượng , đã họp hội đồng chính sách xã xét duyệt đối tượng đủ điều kiện làm hồ sơ nộp lên huyện 39 đối tượng còn lại 17 đối tượng đang bổ sung hồ sơ.

* C«ng t¸c an ninh trËt tù:

Ban công an đã tham mưu cho cấp uỷ chính quyền thành lập một đội xung kích gồm 05 đ/c, củng cố kiện toàn tổ tự quản 74 tổ, đi vào hoạt động có nề nếp, đồng thời phối hợp với các ban nghành đoàn thể nhằm huy động  triển khai các biện pháp nghiệp vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ lớn của đất nước, nắm, phân tích dự báo sát đúng tình hình có liên quan đến ANTT để kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn các âm mưu của các thế lực thù địch, bọn tội phạm hình sự, tai tệ nan xã hội do vậy trong năm 2018 trên địa bàn xã an toàn tuyệt đối.

Ngay từ đầu năm BCA đã kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, UBND đã ban hành các Nghị quyết, kế hoạch về công tác đảm bảo ANTT, ATGT mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn các  ngày lễ lớn trong năm.

Trong năm BCA, đội xung kích căn cứ vào nghị quyết đảng ủy, Kế hoạch UBND đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát được 55 lượt và ứng trực 100% quân số BCA, Đội xung kích tại UBND xã nên số vụ việc giảm hẳn so với các năm trước.

Về vi phạm pháp luật trong năm 2018 trên địa bàn xẩy ra 8 vụ gồm 13 đối tượng ( Trong đó: GRTTCC, Cố ý gây thương tích 03 vụ 04 đối tượng, Trộm cắp tài sản 01 vụ 05 đối tượng, hiếp dâm 01 vụ 01 đối tượng, Tai nạn GT 03 vụ 03 đối tượng) chuyển hồ sơ lên Công an huyện 05 vụ 05 đối tượng, Công an xã đã lập hồ sơ giải quyết dứt điểm 03 vụ 08 đối tượng thuộc thẩm quyền, đưa vào nghị định 111/2013/NĐ-CP quản  lý giáo dục tại xã, phường 03 đối tượng. Đi cơ sở giáo dục bắt buộc 01 đối tượng. Quản lý gọi hỏi răn đe 22 đối tượng . Nhìn chung trong năm  vừa qua trên địa bàn xã không có vụ việc trọng án xẩy ra, không có tham ô, tham nhũng. Tệ nạn xã hội, tai tệ nạn giao thông giảm so với  năm 2017. Số tiền xử phạt hành chính thu được 21.000.000 đồng.

Được chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho cán bộ và nhân dân  xã Kỳ Hải có thành tích trong phong trào toàn dân Bảo vệ ANTQ năm 2018.

-  Phối hợp với ban văn hóa xã, đoàn thanh niên tổ chức tuyên truyền lưu động và trên loa truyền thanh xã về luật ATGT  và tổ chức phối kết hợp với ban ngành trong xã tổ chức ký cam kết về chương trình 3 không đến từng đoàn viên hội viên;

- Thực hiện phương án 135 của UBND huyện. ban công an luôn điều động CAV, Đội xung kích tuần tra trên các tuyên đường để giải quyết kịp thời những vụ việc trên địa bàn và đảm bảo an toàn giao thông .

Tổ chức điều tra cơ sở về dữ liệu quốc gia trên 5/5 thôn với 1241 hộ và 4.300 nhân khẩu đạt 100% kế hoạch đề ra để bàn giao cho Công an huyện kịp thời.

Công tác đăng ký tạm trú, tạm vắng, thông báo lưu trú được thực hiện cập nhật đầy đủ, chính xác, hồ sơ quản lý chặt chẽ.

8. Tài chính

- Tổng thu ngân sách 11 th¸ng năm 2018: 6.147.494.907 đồng đạt 73,37% so với kế hoạch. Trong đó: thu ngân sách trên địa bàn 1.170.042.472 đồng, cấp trên điều tiết 4.037.873.000 đồng, thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau: 871.000.000 đồng, thu kết dư ngân sách năm trước: 68.578.935 đồng.

- Chi ngân sách 11 tháng năm 2018 là 5.929.303.582 đồng đạt 70,77% so với kế hoạch, trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển 1.931.610.000 đồng

+ Chi thường xuyên 3.997.693.582 đồng.

II. NHỮNG TỒN TẠI YẾU KÉM.

- Do biến đổi khí hậu thời tiết âm u, rét đậm kéo dài  nên lúa vụ xuân khi đầu vụ lúa bị chết nhân dân phải gieo đi, gieo lại nhiều lần. Nên một số đơn vị không thực hiện cánh đồng một loại giống. Diện tích trồng Lạc không đạt kế hoạch.

- Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn cao  25,67% , tuyên truyền của các cấp, các ngành về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình còn nhiều hạn chế.

- Các vụ việc mất tài sản công dân tuy có giảm so với các năm trước nhưng vẫn còn xẩy ra cả ban ngày nhất là nạn trộm chó, gà chưa được ngăn chặn.

- Chưa phát triển mới được mô hình kinh tế, các mô hình chưa đa dạng chủ yếu là mô hình thủy sản, tính bền vững chưa cao.

- Việc cấp đổi giấy CNQSDĐ cho nhân dân có diện tích đất sản xuất nông nghiệp xem canh với xã Kỳ Hà đến nay chưa  làm xong thủ tục để cấp bìa cho cho nhân dân Trung Hải, giải quyết kiến nghị của cử tri về đất ở của hộ ông Bùi Đức Thọ thôn Nam Hải chưa xong.

- Tổ chức bán đấu giá các lô đất tuyến 1,3 đường Nguyễn Thị Bích Châu không đạt kế hoạch.

- Tỷ lệ huy động nguồn vốn để bố trí giải ngân cho các công trình xây dựng về đích nông thôn mới 2016 không đúng tiến độ.

- Tình trạng phạm tội của thanh thiếu niên tăng lên so với các năm, do nhận thức chưa đầy đủ và thiếu quan tâm giáo dục từ gia đình, nhà trường và xã hội.

- Tổng dọn vệ sinh thường kỳ mỗi tháng 02 lần ở các thôn chưa thực hiện thường xuyên, một số bà con nhân dân chưa làm tốt việc phân loại rác thải và đưa rác thải ra điểm trung chuyển rác bỏ bừa bãi không đúng nơi quy định.

- Tiến độ xây dựng nhà hiệu bộ trường tiểu học và trung học cơ sở chậm so với kế hoạch (chậm 6 tháng).

- Địa phương còn gặp khó khăn về ngân sách, chưa huy động được nguồn vốn đầu tư để củng cố bổ sung các tiêu chí xây dựng NTM một cách bền vững.

- Tiềm lực kinh tế của địa phương còn hạn hẹp, quỹ đất dành cho mô hình quá nhỏ nên chưa thành lập được các mô hình kinh tế lớn và vừa.

- Do ý thức của người dân trong việc xây dựng các mô hình lớn, vừa, còn rụt rè, lúng túng, chưa mạnh dạn đầu tư phát triển.

III. Nguyên nhân.

Nguyên nhân tác động đến kết quả đạt được.

Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018 nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Huyện ủy, HĐND, UBND các ban, ngành cấp Huyện,

Sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐND và quản lý, điều hành quyết liệt, hiệu quả của UBND xã, triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách, nhờ vậy đã tạo động lực lan tỏa, góp phần phát triển kinh tế.

Sự quyết tâm, đồng thuận của nhân dân trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Kỷ luật, kỷ cương hành chính được siết chặt, cải cách hành chính tiếp tục được tăng cường, Sự đoàn kết, đồng thuận, nhất trí cao của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn đã tạo được niềm tin, ủng hộ, nhiều phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng, khích lệ được sự nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức của người dân và các doanh nghiệp.

Phần II

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2019

* Thuận lợi:

- Năm 2019 là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020. Là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại.

- Sự quan tâm giúp đỡ hỗ trợ của cấp trên, sự nỗ lực quyết tâm phấn đấu của nhân dân, xây dựng xã nông thôn mới bền vững.

* Khó khăn:

- Diễn biến của thời tiết, biến đổi khí hậu toàn cầu, giá cả thị trường không ổn định dẫn đến ảnh hưởng lớn đến sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân.

- Nguồn vốn đề xây dựng các công trình trên địa bàn ít.

I. MỤC TIÊU CHUNG

Tích cực huy động các nguồn lực cho phát triển kinh tế. Đẩy mạnh phát triển các dịch vụ phát triển nông nghiệp theo đề án cây con chủ lực, cánh đồng 1 giống. Nâng cao hiệu quả kinh tế trên 1 đơn vị diện tích, phát triển theo phương án liên kết vùng sản xuất, tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới bền vững đảm bảo đạt mục tiêu theo kế hoạch đề ra.

Đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, dân số.

Phát huy những thành tích đạt được năm qua, khắc phục những tồn tại. Đảng bộ và nhân dân địa phương quyết tâm xây dựng xã Kỳ Hải, xã nông thôn mới bền vững, đạt xã văn hoá cấp tỉnh.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

- Sản lượng lương thực: 1.930 tấn giá trị 13tỷ đồng.

- Lạc: 80 tấn giá trị 1,2 tỷ đồng.

- Nuôi trồng thuỷ sản: tôm 60 tấn, cua 12 tấn; cá 30 tấn; rau câu 80 tấn

- Tổng đàn trâu, bò 333 con, Đàn lợn 950 con, gia cầm 10.000 con, thuỷ cầm 25.000 con.

- Đưa tổng thu nhập xã hội đạt 138,6 tỷ đồng.

- Thu nhập bình quân đạt 36 triệu đồng/ người/ năm.

- Thu ngân sách: 7.608.297.000 đồng.

- Xây dựng cơ bản 5,55 tỷ đồng ( Tập trung ưu tiên trả nợ ).

- Giảm tỷ lệ sinh con thứ ba đến mức thấp nhất.

- Tỷ suất sinh 4- 6%0

- Quốc phòng an ninh được giữ vững và cũng cố.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 4%.

- Giữ vững các tiêu chí nông thôn mới bền vững.

- Giữ vững danh hiệu chuẩn Quốc gia về y tế.

- 2 trường học đạt tiên tiến cấp huyện, giữ vững chuẩn quốc gia giai đoạn I. Trường Tiểu học và trung học cở đạt trường học văn minh.

-Đăng ký phúc tra lại một làng văn hóa.

III. CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH

1. Kinh tế:

1.1 Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp

*Nông nghiệp

a. Trồng trọt

Khuyến khích động viên nhân dân đầu tư phân bón, cải tạo đất đưa các loại giống lúa mới có năng suất chất lượng cao phù hợp với triền đất Kỳ Hải vào sản xuất, kiên quyết không để diện tích bỏ hoang. Triển khai cuộc thi sản xuất giỏi ở 05 thôn đạt kết quả cao. Có chính sách hộ trợ 50%  tiền giống cho 05 kg / sào đối với diện tích các thôn đã đăng ký(diện tích 22,6 ha).
- Loại bỏ giống kém năng suất, chất lượng, kém chịu sâu bệnh, thời tiết.

- Hàng năm nạo vét kênh mương, nâng cấp sữa chữa hệ thống kênh mương để tưới, tiêu đảm bảo cho sản xuất của 5 thôn.

- Tập huấn  kỹ thuật sản xuất, thâm canh lúa chất lượng cao cho 5 thôn .

- Đưa giống lạc cao sản vào sản xuất (L14, sen chùm) thay giống cũ đã bị thoái hóa, đề xuất cấp trên hỗ trợ giá giống lạc cao sản.

b. Chăn nuôi

- Phát triển trâu bò sinh sản theo mô hình hộ gia đình. Kiểm soát dịch bệnh đối với các con giống mua về trên địa bàn.Tập huấn KHKTchăn nuôi cho các hộ gia đình. Thay đổi hành vi người dân về ý thức tiêm phòng, xử lý dịch bệnh bằng công tác tuyên truyền và xử phạtnghiêm minh đối với những hộ gia đình không  chấp hành luật thú y.

* Ngư nghiệp

+ Nuôi trồng thủy hải sản: (tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cua, rau câu)

- Tập huấn 02 lớp kỹ thuật nuôi trồng và cải tạo ao nuôi cho người dân ngay từ đầu mùa vụ tại xã.

- Nâng cấp mương tưới tiêu, cống và bờ bao nuôi trồng thuỷ sản. Động viên các hộ đầu tư vào nuôi trồng từ xen ghép, quảng canh cải tiến sang bán thâm canh, thâm canh.

- HTX nuôi trồng thuỷ sản Bắc Hải và Bắc Sơn Hải tạo điều kiện thuận lợi cho dự án nâng cấp khu nuôi trồng Bắc Hải và Bắc Sơn Hải đi vào khởi công.

- Có kế hoạch hợp đồng bao tiêu sản phẩm tập trung.

*Lâm nghiệp

- Các thôn bảo vệ và chăm sóc tốt 14,679 ha rừng cây chắn sóng. Phát động nhân nhân trồng cây phân tán để tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp.

1.2 Sản xuất công nghịêp, tiểu thủ công nghiệp.

Phát triển các cơ sở sản xuất, các ngành nghề có lợi thế như, thương mại, dịch vụ, cơ khí, nhôm kính, làm bánh tráng, gạch táp lô, xây dựng, may mặc, xay xát…

1.3 Thương mại và dịch vụ.

Tuyên truyền triển khai khuyến khích phát triển các HTX, THT, doanh nghiệp, động viên các hộ hoàn thành các hạng mục theo quy định kinh doanh “ cữa hàng tự chọn ”, duy trì các hộ buôn bán hàng tạp hóa, khuyến khích các loại hình kinh doanh có lợi thế như: vật liệu xây dựng, sửa chữa xe máy, dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán cà phê... trên địa bàn.

2. Văn hoá xã hội

2.1 Giáo dục :

Đẩy mạnh sự nghiệp xã hội hoá giáo dục, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học, quan tâm hệ thống giáo dục mầm non. Xây dựng theo hướng cụm, trường, lớp chuẩn quốc gia. Động viên phụ huynh  có con em trong độ tuổi nhà trẻ đến trường.

2.2 Y tế, dân số, KHHGĐ.

Thường xuyên làm tốt công tác truyên truyền chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình để hạn chế thấp nhất các cặp vợ chồng sinh con thứ ba trở lên, duy trì tổ chức tốt câu lạc bộ không sinh con thứ ba, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ y tế xã, cộng tác viên thôn xóm, chăm sóc tốt sức khoẻ cho nhân dân.Thực hiện quy định dân số thưởng, phạt nghiêm minh tại các thôn theo hương ước của thôn.

2.3 Văn hoá thông tin, thể dục thể thao.

Tích cực tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, duy trì tốt phong trào văn hoá văn nghệ - TDTT ở  các khu dân cư, tổ chức các giải bóng đá, bóng chuyền nam, nữ ở xã nhân các ngày lễ lớn, Tham gia đầy đủ các giải thi đấu ở huyện.

3. Mặt trận tổ và các tổ chức đoàn thể.

Phát huy thành tích đã đạt đươc trong thời gian qua và trong năm 2018, tiếp tục  làm tốt công tác truyên truyền động viên đoàn viên, hội viên của tổ chức mình thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật nhà nước, nội quy, quy chế của địa phương, của tổ chức mình, quyết tâm phấn đấu hoàn thành suất săc nhiệm vụ tổ chức mình.

4. Hạ tầng kỷ thuật & tài nguyên môi trường.

4.1 Giao thông, xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng kỷ thuật.

- Các thôn thực hiện quy hoạch các tuyến đường giao thông, mương tiêu trong khu dân cư, mương bê tông, đường nội đồng theo kế hoạch tổng kết cuối năm 2018 của các chi bộ, thôn đã đề ra.

- Có phương án đôn đốc nhà thầu hoàn chỉnh nhà hiệu bộ trường tiểu học Kỳ Hải. Giám sát trong quá trình thi công dự án nâng cấp khu nuôi trồng thủy sản  Bắc Hải và Bắc Sơn Hải đảm bảo chất lượng và đúng kế hoạch.

- Làm 430 m đường trục xã từ nhà ông Quý đến nhà ông Nhơn. Làm 530 m đường ngõ xóm ở thôn Trung Hải, 120 mét đường nội đồng thôn Bắc Hải. Làm 450 m mương nội đồng ở thôn Nam Hải. Xây dựng rãnh thoát nước đường liên xã Thư Hải 1,32 km.( trong 02 năm 2018 và 2019).

4.2. Tài nguyên và môi trường.

Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý đất đai, quản lý Tài nguyên môi trường.

Tổ chức bán đấu giá đất ở dọc tuyến đường Bích Châu, khu vực Đồng Đưng và dắm dân ở các thôn.

Hoàn thành rà soát, xét công nhận đất có nguồn gốc trước ngày 18/12/1980 cho các hộ trong toàn xã.

Giải quyết kịp thời các trường hợp tranh chấp, lấn chiếm đất đai đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai, giải quyết dứt điểm tồn đọng về đất đai.

Phối hợp với xã Kỳ Hà hoàn thành và  giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp xen canh cho các hộ dân Trung Hải.

Cấp đổi, sửa chữa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và đất nông nghiệp cho các hộ dân bị sai sót sau đo đạc.

4.3. Chương trình dự án.

Thực hiện tốt chương trình Dự án xây dựng nâng cấp khu nuôi trồng Bắc Hải, Bắc Sơn Hải, nguồn vốn tín dụng tiết kiệm phụ nữ, dự án bê nghé.v.v..

5.Về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục đầu tư xây dựng, củng cố cơ sở vậy chất đảm bảo hoàn thành 20 tiêu chí nông thôn mới đảm bảo theo tiêu chí 05 của ủy ban nhân dân tĩnh một cách bền vững , đồng thời phấn đấu trong năm 2019 có 01 thôn hoàn thành khu dân cư kiểu mẫu.

6. Thực hiện chính sách xã hội và quản lý chính quyền.

6.1. Thực hiện các chính sách lao động, thương binh, xã hội.

Thực hiện tốt công tác xoá đói giảm nghèo, xuất khẩu lao động và giải quyết việc làm, đền ơn đáp nghĩa, chế độ chính sách đối với người có công. Quan tâm đời sống dân sinh, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, phòng chống dịch bệnh.

Thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo tiền điện, hộ gia đình chính sách, người có công...; vận động mọi cấp mọi ngành hỗ trợ giúp hộ nghèo, hộ chính sách,hộ có hoàn cảnh khó khăn có cuộc sống ổn định. Bình xét hộ nghèo năm 2019 đúng hướng dẫn.

6.2 Thanh tra tư pháp, xây dựng chính quyền.

Giải quyết đơn thư kiếu nại tố cáo của công dân, tổ chức tiếp công dân 1 ngày/tuần. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình, tham gia quản lý xã hội một cách tự giác và tuân thủ pháp luật.

Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động cải cách hành chính theo cơ chế một cữa, một cửa liên thông ở xã. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ công chức, viên chức nhằm đảm bảo tốt nề nếp cải cách hành chính và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tổ chức và cử cán bộ tập huấn, bồi dưỡng trình độ cho đội ngũ cán bộ cơ sở để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động điều hành quản lý nhà nước cấp xã.

Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi đôn đốc việc thực hiện các chủ trương chính sách đã ban hành. Kiên quyết xử lý nghiêm túc các tổ chức cá nhân vi phạm.

Duy trì tốt chế độ giao ban cơ quan tuần, tháng, quý.

6.3 An ninh, quốc phòng

Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt quân sự địa phương, tăng cường xây dựng cụm tuyến an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu. Tham gia khám tuyển. Tổ chức thanh niên lên đường bảo vệ tổ quốc đảm bảo chỉ tiêu .

Tăng cường công tác PCLB - TKCN, phòng chống tai, tệ nạn xã hội, đặc biệt tai nạn giao thông, trộm cắp tài sản.

Tập trung lực lượng làm tốt công tác nắm tình hình để kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp có biện pháp giải quyết không để xẩy ra điểm nóng.

7. Tài chính.

7.1 Ngân sách và đầu tư phát triển.

Quản lý khai thác các nguồn thu bằng nhiều biện pháp đồng bộ để thu ngân sách trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu. Thực hiện chi tiết kiệm, tập trung đầu tư sản xuất, quan tâm giải quyết nợ tồn đọng, có biện pháp thu nợ và kế hoạch trả nợ cho nhà nước theo chỉ tiêu cấp trên giao. Thu nợ vay, xây dựng cống ở HTX Sơn Hải, xây dựng kế hoạch phát triển NTTS hồ tôm ở các tổ hợp tác và hợp tác xã nuôi trồng.

7.2. Khuyến khích khối tư nhân:

Có các chính sách khuyến khích các cá nhân và tổ hợp tác, các loại hình hợp tác xã, doanh nghiệp đầu tư trong sản xuất, kinh doanh, xây dựng mô hình.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội – quốc phòng, an ninh năm 2018 và định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của xã Kỳ Hải./.

 Người đang truy cập: 25
 Tổng số truy cập: 2371723